طبق مطالعات انجام شده مشکل اصلی صنایع فولاد مصرف مواد انرژی است و با توجه به نیاز صنایع دیگر به محصولات این صنعت و همچنین اثرات مثبتی که در محیط اجتماعی ،اقتصادی میتواند داشته باشد می بایست به واسطه راهکارهایی اعم از نظارت منظم از کیفیت هوا و کاهش خطرات ایمنی در بحث آلودگی هوا و محیط زیست و برنامه ریزی برای انتخاب محل دفن مناسب پسماند به منظور جلوگیری از آلودگی خاک و محیط زیست این اثرات منفی در محیط را به حداقل برسانیم.