شرکت فولادگستر آتیه سپاهان
صفحه اصلی2023-12-11T14:17:38+03:30

ما قدم به قدم همراه شما هستیم.

فولادگستر در یک نگاه

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﺎد ﮔﺴﺘﺮ آﺗﯿﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻟﺎد ﮐﺸﻮر، ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﺳﺎل 1386 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻓﺮآوری ﻗﺮاﺿﻪ ﻓﻠﺰات ﻓﻮﻟﺎدی، و ﻏﯿﺮ ﻓﻮﻟﺎدی در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻓﻠﺰات ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺰﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 250000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ واﻗﻊ در ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﺎد ﮔﺴﺘﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآزﻣﻮده ﺗﻠﺎش ﻧﻤﻮده ﭘﯿﺸﺮو در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ از اینرو ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮد (ﻗﺮاﺿﻪ ﻓﺮآوری ﺷﺪه) ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻟﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺧﻄﻮط ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮ آﻫﻨﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی اﻧﻮاع ﻓﻠﺰات رﻧﮕﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺲ، آﻟﻮمینیوم، ﺑﺮﻧﺞ و … می‌باﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻓﻮﻟﺎدی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم داﺧﻠﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮد در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ می شود. رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﺎد ﮔﺴﺘﺮ ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻮﻟﺎدﺳﺎزان ،ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﮐﻤﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨّﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﻮاره ﺗﻠﺎش ﻣﺎ از ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

محصولات ما

وظیفه اصلی ما 

فولادگستر آتیه سپاهان جایگاه برجسته ای در فرآیند بازیافت فلزات در ایران دارد. آهن، فلزات و لوازم الکترونیکی از طریق کانالهای مختلف در اختیار ما قرار می گیرد و همه برای استفاده مجدد در یک فرآیند تولیدی بازیافت میگردند.

گواهینامه ها و افتخارات

مسئولیت اجتماعی

طبق مطالعات انجام شده مشکل اصلی صنایع فولاد مصرف مواد انرژی است و با توجه به نیاز صنایع دیگر به محصولات این صنعت و همچنین اثرات مثبتی که در محیط اجتماعی ،اقتصادی میتواند داشته باشد می بایست به واسطه راهکارهایی اعم از نظارت منظم از کیفیت هوا و کاهش خطرات ایمنی در بحث آلودگی هوا و محیط زیست و برنامه ریزی برای انتخاب محل دفن مناسب پسماند به منظور جلوگیری از آلودگی خاک و محیط زیست این اثرات منفی در محیط را به حداقل برسانیم.

بازیافت ضایعات چه مزایایی دارد؟

16 آذر 1394|

بازیافت ضایعات چه مزایایی دارد؟         حفظ و حراست از محیط زیست مهم‌ترین مزیت بازیافت هر نوع زباله‌ای به شمار می‌رود. ضایعات فلزاتی مانند لوازم ساختمانی و صنعتی و لوازم خانگی که معمولا در محیط‌های مسکونی یا محل‌های کسب و کار پراکنده هستند، فضای زیادی را اشغال کرده و در صورت انتقال به محل‌های دفن زباله نیز

کارخانه‌های بازیافت ضایعات آهنی

16 آذر 1394|

کارخانه‌های بازیافت ضایعات آهنی    خریداران پس از جمع‌آوری ضایعات آهن و روی، آن‌ها را به کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که در اغلب شهرهای ایران مانند تهران، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، ساری، اراک، یزد و… فعالیت می‌کنند، تحویل می‌دهند.       کارخانه شاخص بازیافت ضایعات در ایران، شرکت فولاد گستر آتیه‌ سپاهان است که در نزدیکی اصفهان قرار دارد. این

سامانه های ارتباطی 

سامانه منابع انسانی کارکنان

سامانه مدیریت کارکنان

سامانه ارتباط با تامین کنندگان

برخی از مشتریان ما

عنوان

Go to Top