فولادگستر در یک نگاه

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﺎد ﮔﺴﺘﺮ آﺗﯿﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻟﺎد ﮐﺸﻮر، ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﺳﺎل ۱۳۸۶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻓﺮآوری ﻗﺮاﺿﻪ ﻓﻠﺰات ﻓﻮﻟﺎدی، و ﻏﯿﺮ ﻓﻮﻟﺎدی در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻓﻠﺰات ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۲۵۰۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ واﻗﻊ در ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﺎد ﮔﺴﺘﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآزﻣﻮده ﺗﻠﺎش ﻧﻤﻮده ﭘﯿﺸﺮو در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ از اینرو ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮد (ﻗﺮاﺿﻪ ﻓﺮآوری ﺷﺪه) ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻟﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺧﻄﻮط ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮ آﻫﻨﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی اﻧﻮاع ﻓﻠﺰات رﻧﮕﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺲ، آﻟﻮمینیوم، ﺑﺮﻧﺞ و … می‌باﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮد ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﻓﻮﻟﺎدی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم داﺧﻠﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮد در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ می شود. رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﺎد ﮔﺴﺘﺮ ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻮﻟﺎدﺳﺎزان ،ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﮐﻤﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨّﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﻮاره ﺗﻠﺎش ﻣﺎ از ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.